Nízkoenergetický dom - hlavné zásady

Zásada č. 1: Komplexný prístup s logikou

Teplo, ktoré z domu unikne, treba do domu znova doplniť. Nízkoenergetické a pasívne domy fungujú na opačne – ak z domu teplo neunikne, netreba tam žiadne dopĺňať. Ak teda z domu unikne iba zanedbateľná časť tepla, bude treba iba túto zanedbateľnú časť energie do domu doplniť a to je možné vyriešiť aj alternatívnymi zdrojmi. Ak plánujete stavať nízkoenergetický či nebodaj pasívny dom, treba sa nad celým domom zamyslieť komplexne. Iba zateplenie alebo slnečné kolektory na streche zo žiadneho domu nízkoenergetický nespravia. Výrazne síce znížia spotrebu energie, no nízkoenergetický štandard sa tým nedosiahne. Do úvahy treba vziať mnoho premenných ako napríklad výber pozemku, orientácie domu na svetové strany, kvalitné projekčné riešenie, stavebné materiály, konštrukcie či technológie s tepelnotechnickými parametrami pre nízkoenergetickú výstavbu a samozrejme kvalitného realizátora. 

Všetko treba vopred detailne naplánovať, pretože ak začnete počas realizácie niečo pridávať a meniť, zbytočne sa stavba predraží a skomplikuje a môže znížiť efekt, ktorý chcete dosiahnuť. Už koncepcia domu v podstate určuje jeho výslednú kvalitu. Bez dobrej koncepcie sa môže dom premeniť na zbierku energeticky efektívnych a inovatívnych prvkov, ale bez súvislostí a logickej previazanosti, a môže sa stať, že jednotlivé prvky budú svojimi vlastnosťami dokonca nekompatibilné.

Zásada č. 2: Rešpektujte klimatické podmienky a orientáciu

Inak treba pristupovať k výstavbe nízkoenergetického domu v severných lokalitách s menším počtom slnečných dní a nižšími vonkajšími teplotami a inak v južnej časti krajiny, kde možno počítať s výraznými pasívnymi slnečnými ziskami.

Nezabúdajte ani na samotné osadenie domu na  pozemku. Správnou orientáciou na svetové strany sa dá výrazne ovplyvniť energetická bilancia stavby. Obytné priestory je vhodné orientovať na juh, juhovýchod a juhozápad, aby sa v nich využilo čo najviac tepla zo slnečných lúčov, či už priamym svetlom cez okná, alebo akumuláciou v konštrukciách. Obslužné priestory je vhodné zasa orientovať na sever a vytvoriť tak prirodzenú bariéru proti chladu v obytnej časti. Dôležité je tiež pri energetických výpočtoch vziať do úvahy aj vplyv okolitej zástavby a vysokej zelene.

 

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré umožňuje odoberať energiu z okolitého prostredia, prevádzať ju na vyššiu tepelnú hladinu a odovzdávať ju zariadeniam – vykurovacím telesám, výmenníkom a podobne – s cieľom vykurovania a ohrevu teplej vody. Využíva tie isté fyzikálne zákony ako chladnička alebo klimatizačná jednotka s tým, že dokáže nielen vyrábať teplo, ale aj chladiť.
Tepelné čerpadlá tým, že využívajú nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia (vzduch, voda, zem a pod.) a premieňajú ho na využiteľné teplo, predstavujú klasický protiprúdový výmenník. V priemere je u nás za rok okolo 100 daždivých a zamračených dní, počas ktorých nemožno využívať ekologické služby slnečných kolektorov, tepelné čerpadlá však pracujú aj v takýchto podmienkach a dokážu zabezpečovať potrebné teplo kedykoľvek. Zaručujú o 15 % viac ušetrenej energie ako ostatné dostupné nevyčerpateľné zdroje energie a vykurovací systém s ich použitím zaručuje až 50–percentnú využiteľnosť získanej energie.

 

 

 

Zásada č. 3: Tvar domu je dôležitý, alebo čím jednoduchšie tým lepšie

Nízkoenergetické a pasívne domy sú tvarovo veľmi jednoduché, bez zbytočných výklenkov a zalomení, balkónov, a  podobne. Tvar domu predstavuje dôležitý činiteľ v posudzovaní energetickej náročnosti domu. Jednoducho povedané, čím je tvar domu zložitejší, tým je ochladzovaná plocha v pomere k obstavanému priestoru väčšia a tým je aj vyššia spotreba energie na vykurovanie. Je tu aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov v stykoch konštrukcií a zvyšujú sa obstarávacie náklady. Nepodceňujte teda faktor tvaru, definovaný pomerom obstavaného priestoru k plochám obvodových ochladzovaných konštrukcií. Ak chcete dostať potrebu energie na vykurovanie v dome pod hranicu
50 kWh/m2, je dôležité dostať sa s faktorom tvaru pod hodnotu 0,7, pretože napriek nízkym hodnotám U, to znamená prechodu tepla všetkými použitými stavebnými materiálmi a konštrukciami môže byť energetická náročnosť domu vyššia práve z dôvodu veľkých ochladzovaných plôch obvodových konštrukcií. Faktor tvaru stráca vplyv na energetickú bilanciu domu iba pri masívne zaizolovaných konštrukciách, keď je podiel tepelných strát prechodom obvodovými konštrukciami minimálny.

 

Zásada č. 4: Bez teplého kabáta to nepôjde – zvýšená tepelná ochrana stavebných konštrukcií znižuje potrebu tepla

Obvodový plášť domu, čiže steny, strecha, okná, dvere aj podlahy, by mali mať vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti, ktoré zabezpečia zanedbateľné tepelné straty. Nezateplenou fasádou môže z domu unikať až 35?% tepla a kvalitným zateplením domu sa dá znížiť spotreba energie na jeho vykurovanie asi o 50 %.

Ponuka stavebných systémov určených na výstavbu energeticky nenáročných domov je rozmanitá, napríklad murovaná stavba s kontaktným zateplením, masívna nosná konštrukcia v kombinácii s ľahkými obvodovými prvkami alebo samotné ľahké stavebné systémy obsahujúce hrubú tepelnú izoláciu.

Najnamáhanejším prvkom obvodového plášťa je strecha, ktorá musí odolávať priamym klimatickým vplyvom a okrem toho musí dosiahnuť požadované tepelnotechnické parametre. Pri dimenzovaní hrúbky izolácie v strešnej konštrukcii sa odporúča pamätať na to, že čím menší je sklon strešnej roviny, tým hrubšia by mala byť tepelná izolácia, napríklad pri pultovej streche so sklonom 10° by nemala byť izolácia tenšia ako 30?cm a pri pasívnych domoch by mala mať hrúbku minimálne 40 cm.

Ak chcete dosiahnuť parametre pasívneho domu, je nutné v ňom zabezpečiť aj vzduchotesný obal – tesnosť obvodového plášťa znižuje tepelné straty a vytvára podmienky na využívanie systému teplovzdušného vykurovania s núteným vetraním a rekuperáciou. Tesnosť by mala odolať podmienkam, ktoré vznikajú aj pri silnej víchrici, čo sa meria tzv. blower-door testom. Ani za extrémnych podmienok by výmena vzduchu netesnosťami domu nemala prekročiť šesť desatín objemu domu za hodinu.

 

Zásada č. 5: Nepodceňujte detaily a kvalitu zhotovenia konštrukcií

Nízkoenergetický dom musí byť bez netesností v konštrukciách a tepelných mostov. Základom je kvalitné a dôsledné vyhotovenie tepelnej izolácie v konštrukčných napojeniach, preto nepodceňujte výber realizačnej firmy. Ani najdokonalejšie a najinovatívnejšie materiály a konštrukcie nesplnia svoju úlohu, ak budú nesprávne použité a nekvalitne aplikované. Nepodceňujte ľudský faktor, ten je zatiaľ u nás najslabším článkom v systéme výstavby.


Zásada č. 6: Vykurovací systém treba ušiť na mieru

Všeobecný vykurovací systém, ktorý by sa dal štandardne aplikovať do nízkoenergetických domov neexistuje. Vykurovací systém a celkový spôsob ohrevu vzduchu a vody v dome, by mal byť súhrnom zhodnotených možností a tie sú pre každú stavbu individuálne. Princípom je racionálne hospodárenie s energiou, potrebnou jednak na vykurovanie, prípravu teplej vody a tiež na prevádzku elektrospotrebičov. V nízkoenergetických domoch nejde totiž o bežný prístup zásobovania teplom, ale skôr o pokrytie zvyškovej potreby tepla. Orientujeme sa hlavne na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dôležitý je všakVýsledkom má byť správne navrhnutý systém, ktorý nie je zbytočne preplnený predraženými technológiami. Napríklad slnečné kolektory na ohrev vody majú zmysel skôr vo väčších domácnostiach, kde je vyššia spotreba teplej vody, prípadne na ohrev vody v bazéne. Ak sa majú využívať aj na podporu vykurovania, treba tomu prispôsobiť vykurovací systém a tu sa začína strácať konečný ekonomický efekt. Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je v súčasnosti veľmi lákavá, a to nie len z finančného hľadiska, ale aj z ekologického prístupu a ohľadu na budúce generácie.


Zásada č. 7: Vetranie treba mať pod kontrolou

Keď sa chystáte investovať do perfektnej izolácie Vášho nízkoenergetického domu a neprievzdušnosti obvodového plášťa, nútené vetranie by malo byť samozrejmosťou. Vetranie oknami je energeticky neefektívne a málo vetraný priestor s dokonale utesneným obvodovým plášťom môže prinášať problémy. Ak dom výpočtovo spĺňa kritériá energeticky pasívneho domu, nerealizovanie vetracieho systému ho posunie na úroveň nízkoenergetického domu. Rovnako pri nízkoenergetickom dome sa nedá zaručiť nízkoenergetický štandard bez vetracieho systému. Správne realizované zariadenie vzduchotechniky zlepšuje aj kvalitu vzduchu a hygienu vnútorných priestorov. Najefektívnejšie je využitie riadeného vetrania so spätným získavaním (rekuperáciou) tepla.

Systémy vykurovania využívané v nízkoenergetických domoch :

• teplovzdušné vykurovanie – systém riadeného vetrania, kozubová vložka a podobne
• systém využívajúci ako zdroj biopalivá – biomasu
• tepelné čerpadlá
• solárne hydrotermické systémy
• solárne fotovoltické systémy
• systém na využívanie fosílnych palív – kondenzačný plynový kotol
• elektrické systémy na pokrytie zvyškovej potreby tepla, napríklad aj vodná alebo veterná elektráreň

Nízkoenergetický a pasívny dom má zmysel pre tých, ktorí vopred vedia, čo môžu od neho očakávať a hlavne, ako ho užívať. Kvalifikovaná obsluha, správne ovládanie technických zariadení, súčinnosť s nimi, rešpektovanie ročných období a striedania dňa a noci – iba tak budete naplno využívať jeho vymoženosti. Ak je niekto zvyknutý na prekúrené priestory bytu a pobyt doma v ľahkom oblečení, chvíľu mu bude trvať, kým si zvykne na zdravších 20 maximálne 22 °C v nízkoenergetickom dome. Rovnako zvyk spávať pri otvorenom okne treba prehodnotiť, pretože riadeným vetraním sa dá udržiavať v miestnosti príjemných 20? °C aj s čerstvým vzduchom. Ak chcete mať vyššie teploty vnútorného vzduchu, treba túto požiadavku premietnuť do celkového konceptu domu hneď od začiatku. Je dôležité vedieť, že pri udržiavaní vnútornej teploty na úrovni 20 °C je potreba vykurovacieho tepla najnižšia. Ak zvýšite požiadavku na vnútornú teplotu o jeden stupeň, zvýšite tým potrebu vykurovacieho tepla o 6?% a ak chcete mať doma 26 °C, tak počítajte s potrebou tepla vyššou o 500 %. Aj rozdielne teploty v miestnostiach treba riešiť už od prípravy konceptu, pretože táto požiadavka si vyžaduje osobitné opatrenia, napríklad lokálne vykurovacie telesá.

 

Zásada č. 8: Nízkoenergetický a pasívny dom treba vedieť užívať

Netreba zabúdať ani na efektívne využívanie elektrickej energie, a to v podobe úsporných zariadení, domácich spotrebičov, osvetlenia a podobne.

 

Zásada č. 9: Ruka v ruke s ekológiou

Pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov by nemalo ísť len o ušetrené peniaze na vykurovanie, dôležité je vedieť, že už minimálne alebo žiadne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie prináša ekologický efekt. Nemali by sme však ostať iba pri tom, ale naše správanie by malo dostať ekologický rozmer v tom, že pri výstavbe dáme prednosť materiálom a technológiám, ktoré šetria životné prostredie, a využívaniu obnoviteľných zdrojov.

Výhody núteného vetrania s rekuperáciou:

• vždy čerstvý vzduch vo všetkých miestnostiach
• odvádzanie zápachu
• odvádzanie nadbytočnej vlhkosti
• obmedzenie prievanu a nekomfortných výkyvov teplôt, ktoré vznikajú pri vetraní oknami (v zime nepríjemný chlad, najmä na nohy, a v lete prehrievanie priestoru)
• vylúčenie zbytočného prenikania hluku z vonkajšieho prostredia
• filtrácia vzduchu, odstránenie alergénov a prachu
• energetická úspora

zdroj: www.mojdom.zoznam.sk

Nízkoenergetický dom "mIN1"

Nízkoenergetický dom "mIN 1" vznikol na základe spolupráce s projekčno architektonickou kanceláriou 3E space. Dom poskytuje modernú, nízkoenergetickú alternatívu bývania za jedinečnú cenu 690€ na m2. Ak túto cenu porovnáte s priemernou cenou panelového bytu v Nitre, ktorá je 950€/m2 zistíte že na 1m2 bytu ušetríte 260€.

 

Typový dom mIN 1 je navrhovaný pre 3 až 4-člennú rodinu. Poschodový dom vonkajších rozmerov 9,9m x 6,7m je jednoduchého pôdorysného tvaru. Dom je koncipovaný hlavne s dôrazom na jednoduchosť realizácie a minimalizáciu výrobných nákladov. Jednoduchá hmota domu ho predurčuje v prípade vhodného osadenia k nízkej spotrebe energie. Státie pre automobil je uvažované v nezávislej garáži, resp. pod prestrešením pri vstupe na pozemok.

 

   

Nízkoenergetický rodinný dom mIN 1 v prevedení na kľúč firmou ekonoDOM stojí len 69 000 € s DPH. Kalkulácia počíta s použitím materiálov od renomovaných výrobcov dlhoročne etablovaných na slovenskom trhu.  Steny sú počítané z obvodových tepelnoizolačných blokov, vnútorných múrov, priečok ako aj keramických stropov značky Porotherm. V uvedenej cene je zahrnuté zateplenie systémom Baumit hrúbky 200mm EPS (polystyrén). V kalkulácií je počítané s plastovými oknami (6 komorový profil Salamander) s izolačnými trojsklami, okná sú vybavené žalúziami. Vnútorné omietky sú vápennocementové, podlahy v obytných miestnostiach laminátové. Kúrenie a ohrev vody sú zabezpečované  kondenzačným kotlom, na prízemí sa uvažuje s podlahovým vykurovaním. Do ceny nie je zahrnuté pripojenie na siete. V prípade realizácie uvedenej stavby na kľúč našou firmou, Vám preplatíme cenu realizačného projektu. Prípadne je možné postaviť nosný systém rodinného domu systémom QUAD-LOCK - systém vyvinutý a používaný v Kanade a USA. Viac o systéme QUAD-LOCK sa dočítate na https://www.ekonodom.sk/ako-stavat-rodinny-dom/stavebne-materialy/quad-lock/ .

ponúkame nasledovné varianty výstavby:

 • dom na kľúč alternatíva Porotherm       69 000 € s DPH
 • hrubá stavba alternatíva Porotherm       24 000 € s DPH 
 • dom na kľúč alternatíva QUAD-LOCK       78 000 € s DPH
 • hrubá stavba alternatíva QUAD-LOCK      34 800 € s DPH  zateplené

 

Porovnanie nízkoenergetického domu "mIN 1" s bytmi ponúkanými v Nitre.

Bežný byt Nitra:

 • stav: zrekonštruovaný
 • izby: trojizbový
 • plocha obytného priestoru: 84m2
 • teplotechnické vlastnosti: nezateplený "D"
 • cena celkom: 82 000 €
 • cena za m2: 976 €/m2

Naša ponuka dom "mIN 1":

 • stav: novostavba
 • izby: štvorizbový
 • plocha podlaží: 100 m2
 • teplotechnické vlastnosti: nízkoenergetický "B"
 • cena: 69 000 €
 • cena za m2: 690/m2 €

Zaplatíte menej a dostanete o jednu izbu alebo 16m2  priestoru viac. Z ušetrených zdrojov (cca 13 000 €) si môžete prefinancovať časť stavebného pozemku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

ekonoDOM

Inovecká 12
Nitra
94901

+421.0915756958